Showing all 7 results

Tấm

10,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

11,000 

Đặc Tính: Nở Nhiều, Hạt Nhỏ.

11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

11,500 

Đặc Tính: Dẻo, Thơm.

11,500 

Đặc Tính: Nở, Thơm.

12,000 

Đặc Tính: Nở Xốp, Thơm.

12,500 

Đặc Tính: Xốp Thơm, Hạt Nhỏ.