🌾TẤM BỤI🌾

10,000 

Đặc Tính: Nở Ít, Xốp Cơm.

🌾TẤM BỤI🌾

10,000